Школа сприяння здоров`ю

ОРІЄНТИРИ СТРАТЕГІЇ
ШКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю
       Як би добре не навчалася дитина , якими б здібностями вона не відзначалася, головним усе-таки залишається її здоров”я.
Потрібно кардинально змінювати ставлення до проблеми дитячого здоров”я , тим більше , що здоров”я у всі часи вважалося найвищою цінністю , основою активного творчого життя , радості і благополуччя людини. В сучасному суспільстві воно ще й стає умовою виживання .
Сьогодні багато людей у розпачі , почувають себе “поза бортом”: нема роботи, грошей, освітні та інші послуги – платні.
У наш час ринкової економіки виживає перш за все здорова , енергійна , соціально адаптована людина , яка здатна забезпечити більш високий матеріальний рівень життя . Звідси, природно, одне з сучасних визначень здоров”я , як здатності адаптуватися до більш змістовно багатого життя при все більш несприятливому оточуючому середовищі.
У багатьох європейських країнах загальноприйнятою є точка зору , що шкільна система є ідеальним каналом для сприяння здоров”ю. Досвід сприяння здоров”ю успішно проникає в усі аспекти рутинного шкільного життя . Крім того , школа як частина соціуму поступово поширює ідею здоров”я навколо себе , залучаючи інші елементи соціуму. Цілісний підхід до розуміння здоров”я веде до серйозних змін у шкільному житті, залучаючи всі рівні – від управління школою до відносин у класі і зв”язків із зовнішнім середовищем.
Досвід шкіл , які сприяють здоров’ю , показав , що вони забезпечують безпечне здорове середовище у сферах харчування , в приміщеннях, на ігрових майданчиках , виховують почуття відповідальності за здоров’я особистості , членів сім”ї , суспільства , вчать здоровому стилю життя , сприяють міжособистісним стосункам у шкільному суспільстві , використовують потенціал спеціалістів та інші ресурси суспільства для освіти в галузі охорони здоров’я і активних дій у його забезпеченні.
Наше підростаюче покоління формується у складних соціокультурних умовах економічних і політичних суперечностей , неврівноваженості соціальних процесів , криміногенності суспільства . Надзвичайно гострою залишається проблема втрати цінності здоров”я серед учнівської молоді й поширення в дитячому середовищі шкідливих звичок.
Ми дослідили наше місце в освітній системі , вивчили нормативно-правову методичну освітню літературу . Проаналізовано зв’язки школи з іншими елементами соціокультурного середовища й соціальне замовлення школі від суспільства, міста , наших батьків. Вивчено різні аспекти внутрішнього розвитку : ефективність навчальної діяльності школярів , відповідність навчально-виховного процесу санітарно-гігієнічним вимогам , рівень індивідуального здоров’я . Враховуючи сучасні тенденції розвитку освіти , традиції , що склались у закладі , потреби наших дітей і батьків, ми дійшли висновку , що для нас є перспективною спортивно – оздоровча і туристично – краєзнавча спрямованість нашого закладу.
Пріоритетна мета діяльності нашої школи – виховання гармонійно розвиненої особистості , активної участі кожної дитини у творенні власного фізичного і духовного здоров’я .
Зміст та структура розвитку загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. № 3 – “Школи сприяння здоров’ю” складено у відповідності до національної програми ” Освіта : Україна ХХІ століття “, Законів України ” Про освіту “, ” Про загальну середню освіту ” ,
” Положення про середній загальноосвітній заклад ” , програми ” Діти України “.І. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЦІЛІ
Державна національна програма “Освіта : Україна ХХІ століття” визначила стратегію розвитку освіти в Україні , пріоритетні напрямки , шляхи створення життєздатності системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалів , високого рівня культури здоров’я як найвищої цінності нації .
” Школа сприяння здоров’ю ” працює в складі загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. № 3 і є центром розвитку особистості.
І ступінь – школа становлення , яка складається із загальноосвітніх класів із вивченням англійської мови і класів із поглибленим вивченням окремих предметів
( фізичного виховання ).
ІІ ступінь – школа самостійності і самоствердження – складається із загальноосвітніх класів і класів ранньої спеціалізації.
ІІІ ступінь – школа вибору і самовизначення , складається із загальноосвітніх класів і профільних класів. Профільні класи – це туризм і краєзнавство , спортивний профіль і хореографічний профіль .
Загальноосвітня школа – “Школа сприяння здоров’ю” – це заклад освіти , що забезпечує здобуття освіти понад державний освітній мінімум , здійснює науково-практичну підготовку талановитої молоді і характеризується комплексним підходом до вирішення проблем , зміцнення здоров’я , надаючи цим питанням пріоритету в програмах , практиці шкільного самоврядування , фізичної та соціальної сфер . Випускникам школи
І – ІІІ ступеня – “Школи сприяння здоров’ю” – після проходження державної підсумкової атестації видаються документи про освіту зразка , який затверджений Кабінетом Міністрів України.Основними напрямками “Школи сприяння здоров’ю» є :
– науково – експериментальна робота;
– навчально – методична робота ;
– культурно – виховна робота ;
– спортивно – оздоровча робота .
Провідною метою “Школи сприяння здоров’ю» є :
– задоволення потреб громадян , суспільства і держави у безперервній загальній середній освіті ;
– зміцнення духовного, психічного та фізичного здоров’я дітей , укорінення життєвих орієнтирів, цінностей , здорового способу життя та на цій основі подолання шкідливих звичок , зниження загального рівня захворюваності;
– всебічний розвиток кожної дитини як особистості шляхом розкриття і реалізації її потенційних можливостей, розумових , фізичних здібностей , талантів ;
– виховання моральних якостей громадянина , здатного до свідомого суспільного вибору ;
– підготовка до універсальної діяльності у швидкозмінному світі через самореалізацію , організацію ранньої спеціалізації й ідентифікації школяра;
– формування професійних намірів учнів , поєднуючи одиночне і загальне , особисте і громадське , реалізуючи логіку безперервної освіти .

Головними завданнями “Школи сприяння здоров’ю» як центру розвитку особистості є :
– реалізація державної політики у сфері навчання ;
– кожен випускник школи повинен мати або вміти розробляти й удосконалювати індивідуальну оздоровчу систему ;
– забезпечення активного , свідомого , безперервного , систематичного засвоєння учнями основ науки , вироблення вміння застосувати набуті вміння і знання у практичній діяльності , всебічний розвиток дитини як особистості з урахуванням її здібностей і талантів ;
– пошук і вибір здібних і обдарованих дітей , надання їм можливостей реалізації особистих творчих планів;
– громадське , національне виховання та розвиток учнів ;
– формування в учнів вміння та навичок активної пізнавальної діяльності , розвиток творчого потенціалу ;
– забезпечення умов для ранньої професійної орієнтації , їх підготовки до вступу у вищі навчальні заклади;
– становлення особистості учня , його орієнтація та подальший розвиток , самовиховання , самовизначення , самоствердження ;
– розробка педагогічним колективом нового змісту освіти, впровадження нових освітніх та управлінських технологій ;
– створення в сім’ї соціально розвиваючого середовища для розвитку здібних та обдарованих дітей ;
– становлення батьків , як суб’єктів навчального та виховного процесу для розвитку здібних та обдарованих дітей ;
– реалізація психологічного забезпечення управлінського та навчально – виховного процесів ;
– створення умов для самовираження дитиною свого ” Я ” у навчальній і творчій праці ;
– формування економічного мислення , знань про підприємництво ;
– самоконтроль і самооцінка власної діяльності.
Завдання школи становлення / І ступеня / , є забезпечення інтенсивного пізнавального та інтелектуального розвитку дітей , формування комунікативних навичок , створення умов для поглибленого вивчення окремих предметів , широкого використання можливостей проекту ” Лицем до дитини “, залучення до активної творчої діяльності в секціях
/ футбол , шахи , ритмічна гімнастика / , гуртках , студіях ; створення умов для економічного, естетичного та фізичного розвитку , підготовки здібних та обдарованих дітей до навчання в основній школі .
Завдання школи ІІ ступеня – школи і самостійності , і самоствердження є здобуття стійких знань із основ наук , які застосовуються у творчій діяльності , здобуття навичок культури розумової праці , формування методів наукового пізнання , єврестичного мислення , підготовка до ранньої профорієнтації , запровадження поглибленого вивчення окремих предметів .
Завдання школи ІІІ ступеня – школи вибору і самовизначення , є засвоєння фундаментальних наук , розвиток спеціальних та практичних здібностей ,
оволодіння навиками науково- дослідницької праці, забезпечення професійної орієнтації учнів , підготовка їх до вступу у вищі навчальні заклади .
Головними завданнями ” Школи сприяння здоров’ю ” є :
– виховання морально- та фізично здорового покоління ;
– створення умов для здобуття учнями освіти понад державний освітній мінімум.
Ми намагаємось , щоб становлення духовно гармонійної і фізично здорової особистості пронизувало всі аспекти шкільного життя. Основним документом , що регламентує життєдіяльність школи , буде к о н ц е п ц і я “Школи сприяння здоров’ю» .
Мета – зміцнення духовного , психічного та фізичного здоров’я дітей , укорінення життєвих орієнтирів, цінностей здорового способу життя та на цій основі подолання шкідливих звичок , зниження загального рівня захворюваності.
Протягом 2015 – 2016 навчального року в школі буде продовжуватися робота по формуванню і розвитку творчих здібностей учнів на основі вивчення індивідуальних особливостей особистості, здійснення диференційованого підходу та пропагування здорового способу життя, як запоруки здоров’я.
Діяльність буде проводитись за такими напрямками:
1. Діагностування і створення банку даних здоров’я учнів , їх фізичного розвитку.
2. Аналіз динаміки адаптованості дітей і підлітків до навчального процесу у закладі освіти / 12 – не навчання /.
3. Корекція способу життя , виконання оздоровчих заходів / ЛФК , масаж , фізіотерапевтичні процедури /.
4. Створення системи залучення учнів і батьків до програми зміцнення здоров’я дітей і благополуччя у школі / при отриманні знань / .
5. Створення науково – методичної бази для дослідницької роботи.
На перспективу школа має стати ” Школою Гармонії “, в якій однаково дбатимуть як про інтелектуальне, так і про фізичне здоров’я підростаючого покоління.
Плануємо виконати такі заходи:
– привернути увагу дітей, їх батьків до проблеми здоров’я (твори, виховні години, конкурси та ін.).;
– створити шкільну раду по здоров’ю, в яку увійдуть медична сестра, учні, педагоги, батьки та інші зацікавлені люди;
– обладнати стадіон “ПОДІЛЛЯ”;
– продовжити роботу фітобару;
– організація регулярного проведення: спортивних секцій( футбол, волейбол, баскетбол, настільний теніс, легка атлетика, ритмічна гімнастика) спортивних змагань, свят, конкурсів
(з широким залученням батьків);
– оформити індивідуальний паспорта здоров’я дитини;
– випуск санбюлетеня (щорічна інформація);
– заняття з батьками”Причини і методи профілактики основних захворювань”, “Нервовість у дітей, її причини”;
– лекторії для дітей”Пізнай себе”.
Плани на майбутнє:
З метою індивідуального підходу щодо вивчення предмету фізичного виховання дирекція школи планує в новозбудованій школі відкрити:
– два міні – спортзали: ігровий (теніс, шахи, шашки), атлетичний;
– хореографічну студію;
– кімнати для гурткової роботи;
– стоматологічний кабінет;
– кабінет медичної сестри – дієтолога.

Девізами для нас є відомі афоризми:

” В здоровому тілі здоровий дух”, “Створи себе сам ”.